سری پل

کتاب، کتابخانه، ادبیات-3446451.jpg

آیا می توانیم حقیقت را بدانیم؟

هدف این کتاب بیان روشن حقایق اصلی این دو دین و ارائه عینی ترین شباهت ها و همچنین تفاوت هاست. خداوند متعال به انسان اختیار انتخاب داده است. مسئولیت جستجو، درک و تصمیم گیری برای حقیقت بر عهده هر یک از ماست.

->
به بالا بروید