BTM - پلی برای مسلمانان

تصاویر تمثیل داستان برای مسلمانان

بیشتر مردم، از جمله مسلمانان، عاشق گوش دادن به داستان هستند. داستان های این کتابچه باید مردم را به تفکر وادار کند و در نتیجه آنها را به جستجوی حقیقت خدا تشویق کند. بسیاری از داستان ها از تمثیل های کتاب مقدس گرفته شده است. آنها حقیقت کتاب مقدس را به مردم در موقعیت های زندگی روزمره می گویند. با این حال، قصه گو باید یاد بگیرد که از کلماتی استفاده کند که شنوندگان در محیط فرهنگی خاص آن را به وضوح درک کنند. این داستان ها همچنین ممکن است به عنوان وسیله ای برای گفتگو با مردم مسلمان باشد. این داستان ها در طی سالیان متمادی جمع آوری شده اند. امید است که آنها مایه خیر و برکت برای مسیحیان و مسلمانان باشند.

->
به بالا بروید