നമുക്ക് സത്യം അറിയാൻ കഴിയുമോ?

നമുക്ക് സത്യം അറിയാൻ കഴിയുമോ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജ്

പല ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്ലീം വിശ്വാസികളും അവരുടെ സ്വന്തം വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റ് വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും തെറ്റായി വിവരിച്ചതായി തോന്നുന്നു. ഈ രണ്ട് മതങ്ങളും ഏറെക്കുറെ ഒന്നുതന്നെയാണെന്നും, വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും, യേശുവും മുഹമ്മദും വളരെ സാമ്യമുള്ളവരാണെന്നും അവർ കരുതുന്നു. തൽഫലമായി, ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ സംയുക്ത ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നു, പൊതുവായ പോയിന്റുകളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളും തമ്മിൽ നിസ്സംശയമായും ചില സമാനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, വ്യത്യാസങ്ങൾ അവഗണിക്കാൻ ഇത് നമ്മെ നയിക്കരുത്. സത്യം വിവേചിച്ചറിയാൻ നാം വസ്തുതകൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്, സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവ് നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ്, 1 തിമോത്തി 2.4-ൽ നാം വായിക്കുന്നതുപോലെ: "എല്ലാ ആളുകളും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും അറിവിലേക്ക് വരണമെന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സത്യം".

രണ്ട് മതങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുകയും സമാനതകളും വ്യത്യാസങ്ങളും കഴിയുന്നത്ര വസ്തുനിഷ്ഠമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സർവശക്തനായ ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സത്യം അന്വേഷിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും തീരുമാനിക്കാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും നിക്ഷിപ്തമാണ്.

ഈ പുസ്‌തകത്തോടൊപ്പം 30-ലധികം ഓൺലൈൻ വീഡിയോ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ട്, അത് ഓരോ അധ്യായവും കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ചകളും ചിത്രീകരണങ്ങളും പ്രായോഗിക ഉദാഹരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വിപുലീകരിക്കുകയും ആഴത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മലയാളം

->
മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക